آزمون شخصیت شناسی به روش MBTI

آزمون شخصیت شناسی به روش MBTI به شما کمک می کند تا به تمایلات و ترجیح های خود پی ببرید. پیش از شروع آزمون به نکات زیر توجه فرمایید: ۱- آزمون شخصیت شناسی انتخاب بد و خوب نیست. ۲- در انتخاب گزینه ها به آنچه بصورت قلبی به آن علاقه دارید فکر کنید نه آنچه […]

Eysenck’s Personality Inventory (EPI) (Extroversion/Introversion)

The Eysenck Personality Inventory (EPI) measures two pervasive, independent dimensions of personality, Extraversion-Introversion and Neuroticism-Stability, which account for most of the variance in the personality domain. Each form contains 57 “Yes-No” items with no repetition of items. The inclusion of a falsification scale provides for the detection of response distortion. The traits measured are Extraversion-Introversion […]