امی کادی ؛ زبان بدن شما هویت شما را شکل می دهد.

تحقیقات خانم “ امی کادی” در رابطه با زبان بدن نشان می دهد که ما به راحتی می توانیم با تغییر در وضعیت بدن خود تصورات دیگران و حتی فیزیولوژی بدن خودمان را تغییر دهیم. او می گوید زبان بدن شما هویت شما را شکل می دهد. خانم امی کادی در سخنرانی خود در TED عنوان […]