دانلود

دانلود فایلهای وبسایت کار و زندگی


فایل های صوتی کتاب تئوری انتخاب نوشته آقای دکتر گلسر

فایل صوتی مقدمه کتاب تئوری انتخاب ۱ (205 دانلود ها)

فایل صوتی مقدمه کتاب تئوری انتخاب ۲ (129 دانلود ها)

فایل صوتی مقدمه کتاب تئوری انتخاب ۳ (127 دانلود ها)


نمونه صورتجلسه

نمونه صورتجلسه ۱ (94 دانلود ها)

نمونه صورتجلسه ۲ (77 دانلود ها)