دانلود

دانلود فایلهای وبسایت کار و زندگی


فایل های صوتی کتاب تئوری انتخاب نوشته آقای دکتر گلسر

فایل صوتی مقدمه کتاب تئوری انتخاب ۱ (185 دانلود ها)

فایل صوتی مقدمه کتاب تئوری انتخاب ۲ (117 دانلود ها)

فایل صوتی مقدمه کتاب تئوری انتخاب ۳ (110 دانلود ها)


نمونه صورتجلسه

نمونه صورتجلسه ۱ (86 دانلود ها)

نمونه صورتجلسه ۲ (71 دانلود ها)