دانلود

دانلود فایلهای وبسایت کار و زندگی


فایل های صوتی کتاب تئوری انتخاب نوشته آقای دکتر گلسر

فایل صوتی مقدمه کتاب تئوری انتخاب ۱ (221 دانلود ها)

فایل صوتی مقدمه کتاب تئوری انتخاب ۲ (134 دانلود ها)

فایل صوتی مقدمه کتاب تئوری انتخاب ۳ (131 دانلود ها)


نمونه صورتجلسه

نمونه صورتجلسه ۱ (101 دانلود ها)

نمونه صورتجلسه ۲ (82 دانلود ها)