دانلود

دانلود فایلهای وبسایت کار و زندگی


فایل های صوتی کتاب تئوری انتخاب نوشته آقای دکتر گلسر

فایل صوتی مقدمه کتاب تئوری انتخاب ۱ (238 دانلود ها)

فایل صوتی مقدمه کتاب تئوری انتخاب ۲ (153 دانلود ها)

فایل صوتی مقدمه کتاب تئوری انتخاب ۳ (148 دانلود ها)


نمونه صورتجلسه

نمونه صورتجلسه ۱ (124 دانلود ها)

نمونه صورتجلسه ۲ (99 دانلود ها)